Massagepraktijk Leiderdorp

Sportmassage    Ontspanningsmassage    Sportzorg    Hersteltraining


Massagepraktijk Leiderdorp – PRIVACYVERKLARING 


Massagepraktijk Leiderdorp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: Massagepraktijk Leiderdorp Klerkenhof 4 2353 WC Leiderdorp Telnr.: 0683646200 
 
Ruud Bovelander is functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk Leiderdorp. Hij is te bereiken via info@massagepraktijkleiderdorp.nl 
 
Persoonsgegevens die ik verwerk: 

Massagepraktijk Leiderdorp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk zijn: • Voornaam en achternaam • Geslacht • Geboortedatum • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres 
 
Massagepraktijk Leiderdorp informeert de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake. Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot behandeling en daarmee toestemming tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam,  e-mailadres e.d. in te vullen. Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe. Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast: Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk. 
 
Massagepraktijk Leiderdorp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van U:

 • Gezondheid • Biometrische gegevens • Contactinformatie indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren • Om diensten voor U te verrichten 
 
Massagepraktijk Leiderdorp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
Uw Privacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
 
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 
 
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) 
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt: 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing 

• Een klein deel van uw gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een zorgnota kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 
 
Privacy op de zorgnota

 Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

• Uw naam, adres en woonplaats 

• Uw geboortedatum en/of klantnummer 

• De datum van behandeling 

• Een omschrijving van de behandeling 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 

Massagepraktijk Leiderdorp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Leiderdorp) tussen zit. Massagepraktijk Leiderdorp gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Outlook, Word en Excel voor vastleggen ten behoeve van behandelingen en voortgang 
 
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

 Massagepraktijk Leiderdorp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Twee jaar na datum van het laatste consult, of eerder op uw verzoek, worden uw persoonsgegevens vernietigd. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 

Massagepraktijk Leiderdorp verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Massagepraktijk Leiderdorp heeft als website www.massagepraktijkleiderdorp.nl. Deze site gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk Leiderdorp en heft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@massagepraktijkleiderdorp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Massagepraktijk Leiderdorp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe ik persoonsgegevens beveilig

 Massagepraktijk Leiderdorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@massagepraktijkleiderdorp.nl 
 
Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt